Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Halvor Heyerdahls vei 48
Mo i Rana, Nordland, 8626
Norway

+47 751 55 000

Company presentation of Arctic Circle Data Center AS, a data center offering host, co-host, cloud, consulting and edge compute services.

We specialize in open source solutions and have made our own designsbased on Open Compute hardware and Open Source software.

We utilize the natural resources of the arctic; clean power and natural cooling to offer Edge Cloud Services.

acdc_bilder3.jpg

Hvorfor Arktis

GO ARCTIC

HVORFOR HA DATASENTRE I ARKTIS?

Mo i Rana ligger i Nord-Norge, Nordland fylke og er nærmeste norske by til Polarsirkelen. Grunnet Norges utstrekning ligger Mo i Rana nært til det geografiske midtpunkt i Norge.

 

Mo i Rana er et av Norges industrisentre og har over 100 års industrihistorie. I dag er Mo Rana Havn en av Norges travleste målt i tonnasje inn/ut. Det er spesielt metall og gruvedrift som har drevet utviklingen i området med tidligere Norsk Jernverk som lokomotiv med 3200 ansatte. På 1980 tallet ble Norsk Jernverk nedlagt og privatisert, i dag har Mo Industripark ca 3000 arbeidsplasser fordelt på ca 130 forskjellige bedrifter og er den største industrimiljø nord for Dovre. Grunnet den massive industrioppblomstringen har det vært bygd ut en solid energi- og fysisk infrastruktur i regionen. Området har et betydelig energioverskudd som kommer fra 100% vannkraft.

Med bakgrunn i industriens behov for prosesskontroll har Mo i Rana tidlig vært aktiv på datasiden. På 1970 tallet var det tre "supermaskiner" i Norge, en på Kjeller, en på NTNU i Trondheim og den tredje her i Mo i Rana. Arvegodset er at det var god IT kompetanse tilgjengelig og dette har bidratt til opprettelsen av flere statlige arbeidsplasser som Statens Innkrevningssentral, Nasjonalbibliotekets avdeling Rana, NAV Rana med flere. Det er derfor et sterkt IT miljø i dag med egen IT utdannelse. 

FERDIG ENERGI-INFRASTRUKTUR OG GOD LOGISTIKK

Grunnet eksisterende infrastruktur fra Industrien er det svært gunstig å etablere datasentre i regionen, etablering i eller i nærheten av Mo Industripark muliggjør reduserte oppstartskostnader ettersom en kan utnytte etablert energi - og vannnett utviklet for å støtte tungindustri. Eksisterende infrastruktur er redundant (N+2) med ikke mindre enn 5 kraftverk som leverer energi direkte til Mo Industripark hvor ACDC er lokalisert.

Mo Industripark har eksisterende areal som er ferdig regulert til industri og prosjekter kan derfor starte på kort varsel.

Mo i Rana er videre et knutepunkt for netttrafikk med 5 fiberkabler som som gir trafikkruter for IP trafikk Nord-syd, Øst-Vest og til Svensk Kjernenett.

REDUSERTE DRIFTSKOSTNADER

Nærhet til elektrisk kraftproduksjon er viktig da dette gir svært gunstige kostnader på nettleie. Muligheten for å samvirke for å oppnå industritariff på energiforbruk er også viktig for å redusere kraftkostnadene. God logistikk, eksisterende kontortilbud, perimeter, og brannsikring i industriparken er alle tilbud som bidrar til å redusere risiko og kostnader ved etablering av ny industri. Mo I Rana ligger innenfor sone 4 for differensiert arbeidsgiveravgift og har derfor en arbeidsgiveravgift på 5,1% mot 14,1% i sentrale strøk som Oslo. Generelt lavere lønnsnivå og en arbeidsstokk som er kjent med skiftarbeid er andre gunstige faktorer.

Innen datasenterindustrien er det to drivere for energikostnader, drift av utstyr og kostnader knyttet til kjøling av utstyret. Med naturlig kjøling gjennom en gjennomsnittlig årlig temperatur på -0,5⁰C  bidrar lokasjonen til at driftskostnadene kan reduseres, noe som gjør det lettere å være konkurransedyktig i et globalt marked.

MILJØVENNLIGE LOKASJONER

Etablering av større datasentre kan ofte medføre inngrep i naturen i forhold til nye kraftlinjer og infrastruktur. Ettersom all nødvendig infrastruktur er tilstede vil en utbygging i tilknytning til Mo Industripark medføre ingen eller mindre belastninger på naturen enn ved tilsvarende etableringer andre steder. Nærhet til kraftproduksjonen sikrer at kraften blir utnyttet uten linjetap på opptil 20+%, som oppstår ved frakt av strøm over lengre avstander. Med eksisterende infrastruktur for fjernvarme som er drevet i over 30 år er det god kompetanse på gjenvinning av varme fra datasenter.

Nordland fylke har generelt et overskudd av vannkraftbasert strøm og det er flere aktuelle områder for mulig datasenterutbygging i regionen. Etablering av datasentre i regionen vil dermed ha positiv innvirkning på miljøet sett i forhold til linjetap ved en etablering i et område med kraftunderskudd. Ta kontakt om du ønsker en dialog om lokasjoner for datasenter-relatert utbygging.